تشخیص زعفران اصلی

تشخیص زعفران اصلی در هنگام خرید عمده زعفران

تشخیص زعفران اصلی واقعی محصول کلاله گل کروکوس پاییزی است. این گل بنفش رنگ در شرایط نیمه گرمسیری رشد می کند. هر پیاز کروکوس فقط یک گل ...

ادامه مطلب