زعفران و پروژسترون

زعفران و پروژسترون چه ارتباطی دارند؟

زعفران و پروژسترون چه ارتباطی دارند؟ اغلب زنان در هنگام عادت ماهیانه دچار سندرم پیش از قاعدگی یا PMS می شوند که به دلیل بر هم خوردن تعا...

ادامه مطلب