زعفران ساب کریستالی طرح مروارید ساده

طول 50 میلی متر
عرض 50 میلی متر
ارتفاع120میلی متر
جنس تیغهفولادی
جنس محفظه اکلریک شفاف
ظرفیتنیم مثقال

زعفران ساب کریستالی 6 گوش

طول 55 میلی متر
عرض 55 میلی متر
ارتفاع110میلی متر
جنس تیغهفولادی
جنس محفظه اکلریک شفاف
ظرفیتنیم مثقال

زعفران ساب کریستالی دسته فلزی 4 گوش

طول 50 میلی متر
عرض 50 میلی متر
ارتفاع120میلی متر
جنس تیغهفولادی
جنس محفظه اکلریک شفاف
ظرفیتنیم مثقال

زعفران ساب کریستالی طرح مروارید طرح دار

طول 50 میلی متر
عرض 50 میلی متر
ارتفاع120میلی متر
جنس تیغهفولادی
جنس محفظه اکلریک شفاف
ظرفیتنیم مثقال

زعفران ساب کریستالی طرح الماس

طول 75 میلی متر
عرض 75 میلی متر
ارتفاع110میلی متر
جنس تیغهفولادی
جنس محفظه اکلریک شفاف
ظرفیتنیم مثقال

زعفران ساب کریستالی طرح صدف

طول 56میلی متر
عرض 56 میلی متر
ارتفاع130میلی متر
جنس تیغهفولادی
جنس محفظه اکلریک شفاف
ظرفیتنیم مثقال