هاون زعفران برنجی ،هاون جامی کوچک 40

قطر بالایی هاون 41 میلی متر
قطر پایینی هاون 29.8 میلی متر
ارتفاع هاون47.8 میلی متر
وزن هاون39 گرم
قطر بالایی دسته11.2 میلی متر
قطر پایینی دسته9 میلی متر
ارتفاع دسته 68 میلی متر
وزن دسته16 گرم

هاون زعفران برنجی ،هاون سنتی کوچک سایز 65

قطر بالایی هاون 67.35 میلی متر
قطر پایینی هاون 55.35 میلی متر
ارتفاع هاون39.3 میلی متر
وزن هاون79 گرم
قطر بالایی دسته14.25 میلی متر
قطر پایینی دسته11.9 میلی متر
ارتفاع دسته 92.4 میلی متر
وزن دسته44 گرم

هاون زعفران برنجی ،هاون سنتی کوچک سایز 75

قطر بالایی هاون 78.3 میلی متر
قطر پایینی هاون 68.9 میلی متر
ارتفاع هاون49.4 میلی متر
وزن هاون152 گرم
قطر بالایی دسته17.4 میلی متر
قطر پایینی دسته12.85 میلی متر
ارتفاع دسته 106 میلی متر
وزن دسته70 گرم

هاون زعفران برنجی ،هاون سنتی کوچک سایز 40

قطر بالایی هاون 39.55 میلی متر
قطر پایینی هاون 37 میلی متر
ارتفاع هاون27.7 میلی متر
وزن هاون25 گرم
قطر بالایی دسته11.1 میلی متر
قطر پایینی دسته10.6 میلی متر
ارتفاع دسته 58.5 میلی متر
وزن دسته17 گرم

هاون زعفران برنجی ،هاون سنتی کوچک سایز 35

قطر بالایی هاون 35.25 میلی متر
قطر پایینی هاون 33.7 میلی متر
ارتفاع هاون21.3 میلی متر
وزن هاون13 گرم
قطر بالایی دسته9.05 میلی متر
قطر پایینی دسته7.55 میلی متر
ارتفاع دسته 41.75 میلی متر
وزن دسته6 گرم

هاون زعفران برنجی ،هاون جامی کوچک 50

قطر بالایی هاون 49.6 میلی متر
قطر پایینی هاون 27.65 میلی متر
ارتفاع هاون55 میلی متر
وزن هاون53 گرم
قطر بالایی دسته11.65 میلی متر
قطر پایینی دسته9.9 میلی متر
ارتفاع دسته 75.7 میلی متر
وزن دسته27 گرم

هاون زعفران برنجی ،هاون جامی کوچک 67

قطر بالایی هاون 66.6 میلی متر
قطر پایینی هاون 40.6 میلی متر
ارتفاع هاون73 میلی متر
وزن هاون125 گرم
قطر بالایی دسته14.2 میلی متر
قطر پایینی دسته13.3 میلی متر
ارتفاع دسته 101.1 میلی متر
وزن دسته60 گرم

هاون زعفران برنجی ،هاون جامی کوچک 85

قطر بالایی هاون 84.8 میلی متر
قطر پایینی هاون 52 میلی متر
ارتفاع هاون97.8 میلی متر
وزن هاون252 گرم
قطر بالایی دسته19.6 میلی متر
قطر پایینی دسته17.7 میلی متر
ارتفاع دسته 134.2 میلی متر
وزن دسته126 گرم