قوطی فلزی 3 گرمی طرح سنتی

6,200 تومان
طول
 75  میلی متر
عرض
 75 میلی متر
ارتفاع20 میلی متر
ظرفیت سرگل 5 تا 10 گرم
وزن محصول 26 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص8000 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد

قوطی فلزی خاتم 3 گرمی

6,200 تومان
طول
 75  میلی متر
عرض
 75 میلی متر
ارتفاع20 میلی متر
ظرفیت سرگل 3 تا 6 گرم
وزن محصول 25 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص8000 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد

قوطی فلزی خاتم 1 گرمی

4,500 تومان
طول
 53  میلی متر
عرض
 53 میلی متر
ارتفاع20 میلی متر
ظرفیت سرگل 1 گرم
وزن محصول 13 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص4160 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد

قوطی فلزی خاتم 5 گرمی

7,200 تومان
طول
 92  میلی متر
عرض
 92 میلی متر
ارتفاع25 میلی متر
ظرفیت سرگل 5 تا 10 گرم
وزن محصول 40 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص8000 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد

قوطی فلزی 5 گرمی طرح فیروزه

7,200 تومان
طول
 92  میلی متر
عرض
 92 میلی متر
ارتفاع25 میلی متر
ظرفیت سرگل 5 تا 10 گرم
وزن محصول 40 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص8000 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد

قوطی فلزی 3 گرم طرح کاشی

6,200 تومان
طول
 75  میلی متر
عرض
 75 میلی متر
ارتفاع20 میلی متر
ظرفیت سرگل 3 تا 6 گرم
وزن محصول 25 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص8000 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد

قوطی فلزی 5 گرم طرح کاشی

7,200 تومان
طول
 92  میلی متر
عرض
 92 میلی متر
ارتفاع25 میلی متر
ظرفیت سرگل 5 تا 10 گرم
وزن محصول 40 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص8000 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد

قوطی فلزی 3 گرمی گلسرخی

طول
 75  میلی متر
عرض
 75 میلی متر
ارتفاع20 میلی متر
ظرفیت سرگل 3 تا 6 گرم
وزن محصول 26 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص8000 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد

قوطی فلزی 5 گرمی گلسرخی

طول
 92  میلی متر
عرض
 92 میلی متر
ارتفاع25 میلی متر
ظرفیت سرگل 5 تا 10 گرم
وزن محصول 40 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص8000 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد

قوطی فلزی 3 گرمی طرح فیروزه

6,200 تومان
طول
 75  میلی متر
عرض
 75 میلی متر
ارتفاع20 میلی متر
ظرفیت سرگل 5 تا 10 گرم
وزن محصول 26 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص8000 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد

قوطی فلزی 5 گرمی ترمه

7,200 تومان
طول
 92  میلی متر
عرض
 92 میلی متر
ارتفاع25 میلی متر
ظرفیت سرگل 5 تا 10 گرم
وزن محصول 40 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص8000 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد

قوطی فلزی 3 گرمی ترمه

6,200 تومان
طول
 75  میلی متر
عرض
 75 میلی متر
ارتفاع20 میلی متر
ظرفیت سرگل 3 تا 6 گرم
وزن محصول 26 گرم
تعداد در کارتن 320 عدد
وزن ناخالص8000 گرم
 • حداقل سفارش این محصول 10 عدد میباشد