جعبه چای و دمنوش طرح کاشی کاری

ابعاد24*30
جنسچوب
نوع کاربردپذیرایی،هدیه،دمنوش،خشکبار
مجموعهدکوپاژ

جعبه چای و دمنوش طرح مهر

ابعاد24*30
جنسچوب
نوع کاربردپذیرایی،هدیه،دمنوش،خشکبار
مجموعهدکوپاژ

جعبه چای و دمنوش طرح مهر2

ابعاد24*24
جنسچوب
نوع کاربردپذیرایی،هدیه،دمنوش،خشکبار
مجموعهدکوپاژ

جعبه چای و دمنوش طرح بته جقه

ابعاد24*24
جنسچوب
نوع کاربردپذیرایی،هدیه،دمنوش،خشکبار
مجموعهدکوپاژ