همکاری زعفرانیه و پتروشیمی خلیج فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس یک هلدینگبزرگ  ایرانیست که درزمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت بر مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانجات شیمیایی، همچنی...

ادامه مطلب